—♦ Forum K10 SP Tin ♦—

Học không chơi phí thời thanh niên,chơi mà không học bán rẻ tương lai !


  nhap hoc.....................................

  Share
  Admin
  Admin
  Moderators
  Moderators

  Tổng số bài gửi : 152
  Join date : 12/09/2011
  Age : 26
  Đến từ : hà giang

  nhap hoc.....................................

  Bài gửi by Admin on 11/11/2011, 12:37

  Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0

  Uses Crt;
  Var a,b,x : real;
  Begin
  Write('a = '); Readln(a);
  Write('b = '); Readln(b);
  If a = 0 Then { Nếu a bằng 0 }
  If b = 0 Then { Trường hợp a = 0 và b = 0 }
  Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem')
  Else { Trường hợp a=0 và b  0 }
  Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
  Else { Trường hợp a  0 }
  Begin
  x:= -b/a;
  Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:0:2);
  End;
  Readln;
  End.
  Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên màn hình số đó có phải là số nguyên tố hay không.
  Ý tưởng:
  N là số nguyên tố nếu N không có ước số nào từ 2  N div 2. Từ định nghĩa này ta đưa ra giải thuật:
  - Đếm số ước số của N từ 2  N div 2 lưu vào biến d.
  - Nếu d=0 thì N là số nguyên tố.

  Uses crt;
  Var N,i,d : Word;
  Begin
  If N<2 Then Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’)
  Else
  Begin
  {Đếm số ước số}
  d:=0;
  For i:=2 To N div 2 Do
  If N MOD i=0 Then d:=d+1;
  {Kiểm tra}
  If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)
  Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);
  End;
  Readln;
  End.  Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a0

  Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hình.
  Ví dụ :Xâu abcdAbcD sẽ cho ra xâu ABCDABCD.

  Uses Crt;
  Var St:String;
  i:Byte;
  Begin
  Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
  For i:=1 to length(St) do St[i]:=Upcase(St[i]);
  Write(‘Xau ket qua: ‘, St);
  Readln;
  End.
  Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
  Ý tưởng:
  - Dùng một mảng dem với chỉ số là các chữ cái để lưu trữ số lượng của các chữ cái trong xâu.
  - Duyệt qua tất cả các ký tự của xâu St: Nếu ký tự đó là chữ cái thì tăng ô biến mảng dem[St[i]] lên 1 đơn vị.

  Uses Crt;
  Var St:String;
  dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;
  i:Byte;
  ch:Char;
  Begin
  Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
  {Khởi tạo mảng}
  For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;
  {Duyệt xâu}
  For i:=1 To Length(St) Do
  If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then Inc(dem[Upcase(St[i])]);
  {Liệt kê các ký tự ra màn hình}
  For ch:=’A’ To ‘Z’ Do
  If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ : ’,dem[ch]);
  Readln;
  End.


  _____________________________________________   Hôm nay: 23/1/2019, 07:57